Kişisel Verilerin Giriş ve Aktarılması

Aydınlatma Metni

1.AMAÇ:

 

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Borsamız T.C. DİYARBAKIR TİCARET BORSASI (DTB) tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

 

2.VERİ SORUMLUSU

 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, T.C. DİYARBAKIR TİCARET BORSASI (DTB) “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup, tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

 

Borsamız Adresi                 : Şanlıurfa Yolu 8. Km BAĞLAR/DİYARBAKIR

Telefon                               : 0 (412) 255 09 22

Fax                                     : 0 (412) 255 09 25

Web Adresi                        :  www.diyarbakirtb.org.tr

E-Mail Adres                      : Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

3.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

 

Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. İş bu Aydınlatma Metninde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.

 

   DTB ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 

Kimlik Bilgileriniz: ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, parmak izi, cinsiyet, fotoğraf, kimlik ve kimlik numarası;

Özlük Bilgisi: Özgeçmiş, Çalışma geçmişi, Mesleki Bilgiler, Sosyal Güvenlik Bilgileri, Disiplin Cezaları, Askerlik Bilgisi, Adli Sicil Bilgisi, Mezun Olunan Okul, İşveren ismi, Sertifikalar

İletişim Bilgileriniz: işyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, ikametgâh, adres kayıt sistemi kayıtları; KEP Adresi

Finans Verileriniz: Banka hesap numarası, IBAN numarası, Alınan teminat verileri,Çalışan Mal Varlığı, Banka kart bilgileri, banka hesap verileri;

Fiziksel Mekan Güvenliği :Araç plakası, Tartım Yapan araç tonajı, Kamera Kayıtları, Tesise giriş çıkış kayıtları

Görsel ve İşitsel Kayıtlar:   Toplantı, Eğitim ve benzeri etkinliklerde fotoğraf, video ve ses kaydı

Haberleşme Kayıtları:Kurumsal E posta Kayıtları,

Ürün Bilgileriniz:  Borsamıza satmak üzere getirilen tarımsal ürünler, Laboratuvarda Analiz Yapılması için getirilen numune bazlı ürünler ürünler.

Siber Güvenliğe İlişkin Verileriniz: Kullanıcı adları, şifreler, denetim izleri, IP adresi, WEB sayfası erişim logları ile logları içeren siber güvenliğe ilişkin veriler, Çerez kayıtları;

 

Özel Nitelikli Veriler:Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ifade eder.,

 

4.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

 

 

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde DTB ile ilişkinize göre ve bu kapsamda elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenebilecektir.

 

4.1.Genel Sekreterlikçe Uygulanan  Genel Amaçlar

 

 • Yasal ve Sözleşmeye esas yükümlülüklerin tam ve gereği gibi ifa edilebilmesi,

 • Hizmetlerimizin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi,
 • Kalite ve standart denetimlerinin yapılabilmesi,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgi taleplerinin karşılanabilmesi,
 • Hukuki ve ticari güvenliğin sağlanması,
 • Dava dosyalarının, ihtarnamelerin ve hukuki işlerin yürütülmesi için tutulması ve saklanması, icra   takiplerinin yönetilmesi,
 • Arşivin tutulması,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Telefon, internet, santral),
 • Dışarıdan danışmanlık alımı,
 • İl Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu Üyelerinin oluşturulması,
 • Talep ve şikâyetlerin değerlendirilmesi,
 • Vefat, Yılbaşı, resmi ve dini bayram mesajların gönderilmesi,
 • Ziyaretçi giriş kayıtlarının alınması,
 • DTB kamera kayıtlarının tutulması ve kamera kaydı inceleme taleplerinin değerlendirilmesi,
 • DTB Üyelerinin ve çalışanın DTB kimlik kartlarının çıkarılması
 • Türkiye ve yurtdışı işbirliği tekliflerinin değerlendirilmesi,
 • Etkinlik ve organizasyon yönetimi,
 • Yurtiçi ve yurtdışındaki etkinliklere katılımın organize edilmesi
 • Yasal çerçevede Borsamız iş ve işlemlerine ilişkin istenilen bilgi ve belgelerin diğer kurumlar ve merciler ile paylaşılması

4.2.Muamelat

 

 • Sicil Kaydı ve Faaliyet Belgesi çıkartılması,

 • Sözleşme yönetimi, hukuki işlemlerin tesisi ve hukuki süreçlerin takibi,
 • Resmi, Ticari ve Sosyal İştiraklerin dosyalarının tutulması
 • DTB iç ve dış yazışmalarının dosyalanması
 • Gelen giden evrak takibinin sağlanması,
 • Ulaşım, ayni katkı ve güvenlik hizmetlerinin sağlanması,
 • Borsa sistemine üye kaydının alınması ve takibi
 • Organ Toplantılarının yapılması
 • Disiplin Kurulu’na yapılan itirazların yönetilmesi
 • Stajyer öğrencilerin belirlenmesi ve staj işlemlerinin takibi,
 • Yerli Malı Belgesi müracaatlarının değerlendirilmesi,
 • DTB ’nin iştiraklerinin ilgili belgelerinin tutulması ve saklanması,
 • Toplantı katılım listelerinin tutulması
 • Disiplin soruşturmalarının yürütülmesi
 • Çalışanın işe alım sürecinin yürütülmesi
 • İnsan kaynakları işlerinin yürütülmesi

 

4.3.Muhasebe

 

 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,

 • Teminat mektuplarının kayıt altına alınması, saklanması ve iadelerinin gerçekleştirilmesi,
 • Gider pusulası ve serbest meslek makbuzlarının oluşturulması,
 • İhale süreçlerinin yönetilmesi
 • Bakanlık ödemelerinin gerçekleştirilmesi,
 • Gayri Menkullerin Kira takip İşlerinin Yürütülmesi
 • Aidat Tahakkuku ve Tahsilatının Gerçekleştirilmesi
 • Alım Satım tescil işlemlerine ilişkin tahakkuk eden tutarların Tahsilatı
 • Personel özlük kayıtları doğrultusunda maaş ve diğer ödemlerin gerçekleştirilmesi
 • Mal ve Hizmet tedarikine ilişkin ödemelerin gerçekleştirilmesi
 • İlgili Kurumlara istenilen bilgi ve belgelerin aktarılması

4.4.Tescil

 

 • Tüccar ve Müstahsil alım-satım işlemlerinin tescil edilmesi

 • Satış Salonu alım satım işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Online seans işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • İlgili Kurumlara yasal yükümlülükler çerçevesinde alım satım tescil işlemlerine ilişkin istenilen bilgi ve belgelerin aktarılması
 • Alım satım işlerine ilişkin teminat alınması ve geri iade işlemleri

4.5.Laboratuvar

 

 • Numune ve Analiz Kabul-Kayıt işlemlerini yürütmek

 • Analiz Sonuçlarının Raporlama işlemlerini yürütmek
 • Analiz raporlarını yasal çerçevede ilgili kurumların talebi doğrultusunda paylaşmak

4.6.Basın Yayın

 

 

 • DTB Dergisinin basılması için fotoğraf ve haber paylaşımı

 • DTB nezdindeki toplantılarda fotoğraf çekimi ve gerektiğinde kamera kaydı alınması,
 • Sosyal medya yönetiminin sağlanması,
 • Web sitesinde haber paylaşımı ve duyuruların yapılması
 • Haber bülteni hazırlayarak yerel ve ulusal basın ve ajanslar ile paylaşılması

 

 

4.7.Ar-Ge ve Proje Koordinatörlüğü

 

 

 • Eğitimci listelerinin tutulması,

 • Projelerin Yürütülmesi ve proje faydalanıcılarına ilişkin anket ve duyuruların yapılması ve ilgili birimler ile paylaşılması
 • Proje kapsamında yürütülen mal ve hizmet tedarikine ilişkin alım satım süreçlerini yürütülmesi ve ilgili fon sağlayan ve denetim gerçekleştirecek kurum veya merci ile paylaşılması
 • Eğitim ve Etkinlik Katılım Listelerinin ve bilgilerinin saklanması

4.8.TÜRiB

 

Acente sıfatıyla Türkiye Ürün İhtisas Borsasına kayıt yaptırmak isteyen Gerçek ve Tüzel Kişilerin kayıt formlarının (Türib Gerçek Kişi Tanıma Formu (EK-2),Tüzel Kişi Müşteri Tanıma ve Temsilci Belirleme Formu (EK-3) ev Elektronik Ürün Senetleri işlemlerinin gerçekleştirilmesi için bilgilendirme ve Onay metni (EK-4) Formları doldurularak, kayıt için istenen bilgi ve belgelerin TÜRİB üye kayıt platformuna yüklenmesini sağlamak ve saklamak.

 

5.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI 

 

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesindeişbu Aydınlatma Metninin 3. maddesinde yer alan amaçlarla; yurt içindeki ve yurtdışındaki kanunen yetkili kamu daireleri ile  resmi kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, iş ortakları, bankalar, iştiraklerimiz, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılar ile paylaşılabilecektir.

 

6.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMAYÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

 

 

DTB, kişisel verilerinizi Borsamızla iletişime geçmeniz ve/veya hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, ortaklıklar, iştirakler, işbirliği yaptığımız ya da sözleşme ilişkimizin bulunduğu çözüm ortakları, dâhil olmak üzere üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla Yazılım Programlarımız, internet, mobil uygulamalar, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar veya düzenlenen eğitimler, organizasyonlar ve benzeri etkinlikler aracılığıyla yukarıda yer verilen amaç ve hizmetlerin Kanun’un 5, 6 ve 8. Madde hükümlerinde öngörülen çerçevede verilebilmesi amacı ile toplanmaktadır.

 

7.KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

 

 

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 • Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse; buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın    giderilmesini talep etme

 

8.HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

 

Yukarıda belirtilen haklar kapsamında ilgili taleplerinizi dilekçe ile, noter kanalı ile, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini kullanmak suretiyle, Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.  adresi üzerinden, Borsamıza daha önce bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle  http://www.diyarbakirtb.org.tr/borsa/index.php/kisisel-veiler/kvkk-formlar/710-kisisel-veri-basvuru-formu linkinde bulunan formu doldurularak Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. mail adresine elektronik posta göndererek veya Şanlıurfa Yolu 8. Km de bulunan Genel Sekreterliğimize fizikken elden iletebilirsiniz.


Bu kapsamda yapılacak olan şahsen başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup; talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

 

Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesinde yer alan işlem ücreti alınabilecektir.

 

Başvuruya cevabın CD, flaş bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

 

 

 

Diyarbakır Ticaret Borsası

Veri Sorumlusu


Laboratuvar Hizmetleri

No result.

KVKK

Duyurular Panosu

 

Diğer Haberler

DESOB Yönetim Kurulu Başkanlığına Hayırlı Olsun Ziyareti Gerçekleştirildi

DESOB Yönetim Kurulu Başkanlığına Hayırlı...

  Borsamız Başkanı Engin Yeşil, Borsamız Meclis Başkanı Ahmet Ay ile Borsamız Yönetim Kurulu Üyeleri ve...

Diyarbakır Otelciler ve Turizmciler Derneği Borsamızı Ziyaret Etti

Diyarbakır Otelciler ve Turizmciler Derneği...

  Diyarbakır Otelciler ve Turizmciler Derneği (DOTED) Başkanı Veysi Kaya ve DOTED Yönetim Kurulu Üyeler...

Organiza Sanayi Bölgesi Yönetiminden Borsamıza Ziyaret

Organiza Sanayi Bölgesi Yönetiminden Borsamıza...

  Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Bo...

İŞKUR Müdürlüğünden Borsamıza Ziyaret Gerçekleştirildi

İŞKUR Müdürlüğünden Borsamıza Ziyaret Gerçekleştirildi...

Diyarbakır Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürü Mustafa Yılmaz Borsamız Başkanı Engin Yeşil ile Borsamız Yönetim ...

 (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgından Borsamıza Ziyaret

(DEVA) Partisi Genel Başkan...

  Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın,İl Başkanı Av.Cihan Ülsen ve ...

Yılın Gazetecileri Ödülleri Sahiplerini Buldu

Yılın Gazetecileri Ödülleri Sahiplerini Buldu...

  Borsamız Başkanı Engin Yeşil Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti 36.Yılın Başarılı Gazetecileri Ödül tören...