Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

 Açık Rıza Beyanı

 

 

DİYARBAKIR TİCARET BORSASI  (“DTB”) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel Aydınlatma Metni ve DTB Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde,

 

Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla DTB veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; DTB’ nin üyeleri ile gerçek ve tüzel kişilere sunmuş olduğu hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, üye memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, kalite yönetim sistemleri ve denetim ile diğer faaliyetlerin ve operasyonların yürütülmesi, projelerin geliştirilmesi, mezkûr  hizmetlerin veya farklı  hizmetlerin tanıtımı, görünürlük faaliyetlerinin yapılması, üyelerin duyurulardan, faaliyetlerden, sair hizmetlerden haberdar edilmesi ve üyelere ilişkin akdedilen taahhüt ve  sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin ve sair kişisel verilerin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini;yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak DTB tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

 

İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, DTB tarafından; DTB çalışanlarına, görevlilerine, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetçi denetimleri, anket çalışmaları, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için DTB’ in hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına  ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

 

Bununla birlikte, KVK Kanunu’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; DTB’ ye başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip  işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi http://www.diyarbakirtb.org.tr/borsa/index.php/iletisim/bilgi-edinmeadresindeki veya kişisel veri başvuru formunun bulunduğu  http://www.diyarbakirtb.org.tr/borsa/index.php/kisisel-veiler/kvkk-formlar/710-kisisel-veri-basvuru-formuadresindeki  formu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını Şanlı Urfa Yolu 8. Km Bağlar-Diyarbakır adresinde bulunan DTB Genel Sekreterliğine  kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum.

Ayrıca, DTB ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri DTB’ ye bildireceğimi kabul ve beyan ederim.

KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni, DTB Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliğini ve Aydınlatma Beyanını okuduğumu ve anladığımı;

 

 

Kabul Ediyorum.....................................................       Kabul Etmiyorum......................................................................         

Not:Noktalı yeri İşaretliyerek tercihinizi Kullnabilirsiniz.

 

 

Veri Sahibi

Adı Soyadı  :...................................................................

Tarih           :........./......../..................

 

İmza           :.....................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratuvar Hizmetleri

No result.

KVKK

Duyurular Panosu

 

Diğer Haberler

DESOB Yönetim Kurulu Başkanlığına Hayırlı Olsun Ziyareti Gerçekleştirildi

DESOB Yönetim Kurulu Başkanlığına Hayırlı...

  Borsamız Başkanı Engin Yeşil, Borsamız Meclis Başkanı Ahmet Ay ile Borsamız Yönetim Kurulu Üyeleri ve...

Diyarbakır Otelciler ve Turizmciler Derneği Borsamızı Ziyaret Etti

Diyarbakır Otelciler ve Turizmciler Derneği...

  Diyarbakır Otelciler ve Turizmciler Derneği (DOTED) Başkanı Veysi Kaya ve DOTED Yönetim Kurulu Üyeler...

Organiza Sanayi Bölgesi Yönetiminden Borsamıza Ziyaret

Organiza Sanayi Bölgesi Yönetiminden Borsamıza...

  Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Bo...

İŞKUR Müdürlüğünden Borsamıza Ziyaret Gerçekleştirildi

İŞKUR Müdürlüğünden Borsamıza Ziyaret Gerçekleştirildi...

Diyarbakır Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürü Mustafa Yılmaz Borsamız Başkanı Engin Yeşil ile Borsamız Yönetim ...

 (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgından Borsamıza Ziyaret

(DEVA) Partisi Genel Başkan...

  Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın,İl Başkanı Av.Cihan Ülsen ve ...

Yılın Gazetecileri Ödülleri Sahiplerini Buldu

Yılın Gazetecileri Ödülleri Sahiplerini Buldu...

  Borsamız Başkanı Engin Yeşil Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti 36.Yılın Başarılı Gazetecileri Ödül tören...