DİYARBAKIR TİCARET BORSASI

Misyon ve Vizyon]ve Kalite Politikası

 

MİSYON

Kanun ve Mevzuat çerçevesinde; borsaya dâhil tarımsal ürünlerin satıcı ve alıcılarını bir araya getirerek gerçek ve doğru fiyat oluşumunu sağlamak ve ilan etmek, , konusu ile ilgili kurumsal, bölgesel, ulusal ve uluslar arası verileri toplayarak analizler yapmak, gerçekleştireceği projeler ile üyelerimize hizmet sunmak tır.

 

VİZYON

Borsada işlem gören emtianın elektronik ve fiziksel satış ortamları da borsa kompleksi içinde fiyat oluşması ve oluşan fiyatların Ulusal ve uluslar arası aktörlerce etkin bir şekilde değerlendirilebilen, tarımsal politikalarda söz sahibi olan, konusuna ilişkin dünya piyasalarından etkin bir şekilde bilgi akışını sağlayan,  ürünlere yönelik rekolte tahmini, fiyat gelişimi ve risk analizleri yapan, üyelerine yönelik sürekli eğitim faaliyetleri yürüten, özellikle bölgenin sosyal sorunlarını çözümüne katkı sunacak projeler geliştiren ve uygulayan bir kurum olmaktır.

 

 

DİYARBAKIR TİCARET BORSASI POLİTİKALARI

KALİTE POLİTİKAMIZ

İlgili Mevzuat ve kanunlar çerçevesinde;  Borsacılık faaliyetleri ile ilgili bağlı bulunduğu kurum ve kuruluşları da dikkate alarak üyelerin menfaatlerini korumak ve memnuniyetlerini arttırmak, Çalışanlarının sürekli gelişimlerini sağlamak, Borsacılık hizmetlerini sürekli geliştirmek maksadıyla yeni bilgi ve teknolojilerini de kullanarak yeni faaliyetler planlamak ve uygulamak kalite politikamızdır.

 

BORSAMIZ MALİ POLİTİKASI;

 

DTB, mali kaynaklarını, hedef grubunun üretimini geliştiren rekabet gücünü artıran ve yatırım ortamlarının iyileştirilmesi için farkındalık oluşturan; sürdürülebilir ve kaliteli üretimi teşvik eden bölge kalkınmasına katma değer yaratan, sosyal ve  alt yapı yatırımların yapılmasına yönelik Borsamızın temel gelir kalemleri olan tescil ücretleri ve sair gelirler, aidatlar, faiz gelirleri, fon gelirleri, iştirak ve bağlı ortaklık gelirleri gibi kaynaklarını hesap verebilirlik ilkesine bağlı, şeffaf ve ekonomik olarak kullanılması Diyarbakır Ticaret Borsası mali politikasıdır.

 

HABERLEŞME VE İLETİŞİM POLİTİKAMIZ; 

Zirai ürünlerin üretilmesi, bunların kalite ve verimlerini yükseltilmesi, bu ürünlerin uygun koşullarda muhafazası, işlenip değerlendirilmesi ve pazarlanmasını kapsayan gelişmeler ile Borsamızın bu konudaki faaliyetlerini  paydaşlarına hızlı, doğru ve objektif bir şekilde bilgi ve iletişim teknoloji araçlarını kullanarak paylaşımını sağlamak, Yazılı ve Görsel basın organları arasında hiçbir ayrım yapmaksızın, tüm yayın organlarına önyargısız ve aynı uzaklıkta kalarak yaptığı çalışmaları kamuoyuna duyururken, başta üyeleri olmak üzere, bilgilendirmeyi amaçlamak Diyarbakır Ticaret Borsası Haberleşme ve İletişim Politikasıdır.”

 

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ;

Çalışanlarının öneri ve beklentilerini dikkate alarak; Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimi ile  motivasyon, bilgi ve  becerilerini arttırmak için iç ve dış eğitim ve etkinliklere katılmalarını sağlamak, çalışma ortamında ve hizmet sunumunda yasal sorumluluk, deneyim ve liyakatte doğrultusunda  yasa ve kurallara uygun şekilde personelin, hak ve sorumluluklarını gözeterekgörev tanımı yapılmış yeterli sayıda personeli borsa ihtiyaçlarını da gözeterek  istihdam etmek Diyarbakır Ticaret Borsası insan kaynakları politikasıdır.

ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKAMIZ;

Üyeodaklı memnuniyetiön planda tutarak; teknolojik gelişmelerden yararlanaraküye gizliliklerine saygılı, zamanında, tarafsız, güvenilir ve şeffaf bir şekilde hizmet vermek ve üyeleri ve bölgesi için  lobi faaliyetleri sürdüren, üye şikayet, öneri ve taleplerini kolaylıkla ulaştırabilecekleri çağın gerektirdiği erişim kanalarını sunarak hizmetlerini gerçekleştiren, üyelerine faaliyetleri ile ilgili yön veren ve her aşamada üye katılımını sağlayan bir yaklaşımı benimsemek üye ilişkileri Diyarbakır Ticaret Borsası politikasıdır. 

BİLGİ İŞLEM POLİKAMIZ; 

Borsa iş ve işlemleri ile ilgili  teknolojiye uyumlu donanım  ve yazılım altyapısını sürekli güncelleyerek kulanım kabiliyetini üst seviyelerde tutmak  hızlı, kolay  ve hatasız şekilde bilgi güvenliğini sağlayarak hizmet vermek Diyarbakır Ticaret Borsası bilgi işlem politikasıdır.

 

Şikâyet Yönetimi Politikası

ISO 10002 Şikayet Yönetimi Standardı prensiplerine uyarak, üye her türlü şikâyet, talep ve önerilerini alacak, buna uygun çözümler üreterek, gerekli tüm faaliyetleri ücretsiz gerçekleştirip, onların memnuniyet seviyelerini üst seviyede tutacağız.

ISO 17025 Kalite Politikası

Diyarbakır Ticaret Borsası Ürün Analiz Laboratuvarı;Mevzuatlar çerçevesinde iyi bir meslekî ve teknik uygulama ile müşteriye güvenilir deney hizmeti sağlamayı taahhüt eder.Zamanında, güvenilir, uygun maliyetlerde Laboratuvar hizmetleri vererek müşteri memnuniyeti sağlamayı amaçlar ve bu doğrultuda kaynak sağlar.

Deney çalışmalarında görev alan bütün laboratuvar personelinin, kalite dokümantasyonunu öğrenmeleri, politika ve prosedürleri kendi işlerinde uygulamaları şartını deklare eder ve personelin bu doğrultuda çalışmasını sağlar.ISO 17025 ve ilgili ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak Laboratuvar hizmeti verir ve yönetiminin etkinliğini sürekli iyileştirir.