Diyarbakır Ticaret Borsası Salon Seans İşlem Fiyatları; 23.10.2019) Muamele Gerçekleşmedi,(16.10.2019) Preseli Pamuk Alıcı En Az:8,300 kızıltepe P. Alıcı En Çok:9,175 BİSMİL P. // Preseli Pamuk Satıcı En Az:8,300 KIZILTEPE P. Satıcı En Çok:9,175 BİSMİL P. // 41 Renk Fiyat: 9,175 BİSMİL P. 41 Renk:9,000 BİSMİL P. // 41 Renk 8,400 KIZILTEPE P. 51 Renk :8,300 KIZILTEPE P. //

Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri, TOBB Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve İlgili Mevzuat Hükümleri'ne göre "Gelir ve Gider Bütçeleri"nin hazırlanması, kesin hesabın çıkarılması, hesap ve kayıt düzeninde şeffaflık ve tekdüzenin sağlanması, bütün işlemlerin kayıt altına alınması, faaliyetlerinin gerçek içeriklerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, mali tabloların muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş bütçe ve muhasebe ilkeleri çerçevesinde, uluslararası standartlara uygun zamanında ve doğru olarak hazırlanması ve raporlanmasına ilişkin ilke, usul ve esasları uygular. 


Diyarbakır Ticaret Borsası muhasebe müdürlüğü 5174 sayılı kanunun vermiş olduğu yetki ile üyelerden alınan kayıt ücreti, yıllık aidat, tescil ücreti, yapılan hizmetler karşılığı alınan ücretler, belge bedelleri, yayın gelirleri, bağış yardım, iştiraklerden ve sair gelirlerden oluşan kaynakları ile yukarıda zikredilen kuruluş amaçlarını yerine getirmek üzere yapacağı harcamaların mali politikasını oluşturmaktadır.


Duyurular Panosu